KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMİ

AYDINLATMA METNİ


I. VERİ SORUMLUSU


İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla Ak Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“AK ALÜMİNYUM”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Şirket yerleşkelerinde kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

II. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMACI 


Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemine yönelik olarak “Üretim Bölgesi, Depo Bölgesi, İdari Kısım ve Kat Koridorları ile Bin Dış Cephe Bölgesi”nde bulunan toplam 70 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kayıt işlemleri de Güvenlik Birimi tarafından denetlenmektedir.


Yukarıda belirtilen mahallerde bulunan Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemi vasıtası ile elde edilen Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Görüntüleri) kişisel verileriniz; KVKK ve ikincil düzenlemelere de uygun olarak sadece;


Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi kapsamında; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan veya şirketi ziyarete gelen kişiler ile çalışanların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile şirketin güvenliğinin sağlanması ve ileride yaşanabilecek hukuki anlaşmazlık için delil teşkil etmesi amacıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.


Şirketimiz, KVKK’nin 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Aydınlatma Metninde sayılanlarla sınırlıdır.  Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. 

III. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Yukarıda belirtilen Kişisel Veriniz KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının “f” bendi hükmünde belirtilen “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” ve “ç” bendi hükmünde belirtilen “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi için Zorunlu Olması” hukukî sebepleriyle Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemi üzerinden otomatik yöntem vasıtasıyla toplanmaktadır.


Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir.


IV. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI


Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesin 2. fıkrası kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisna kapsamında Veri Sorumlusunun Saklama ve İmha Politikasına uygun süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.


V. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


Kişisel Verileriniz; kural olarak 3. kişilere aktarılmamaktadır. Ancak “Kamera Görüntüleriniz” hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, takibi ve delil olarak kullanılabilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine yahut ilerde doğabilecek hukuki uyuşmazlığın takibi ve delil olarak kullanılabilmesi maksadıyla Hizmet Alınan Avukatlık Ofisine aktarılabilecektir.


Ayrıca KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.VI. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ


İlgili Kişi olarak Veri Sorumlusu’na başvurarak;


KVKK’nın İlgili Kişi’nin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen haklarınız için ıslak imzanız ve kimliğinizi tevsik edici bir belge ile akaluminyum@hs01.kep.tr e-posta adresimize veya Tömek Mahallesi Ankara Caddesi No.354 Selçuklu/Konya adresimize yazılı yahut Kurulun belirlediği diğer başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.


Konu hakkındaki detaylı bilgileri www.akaluminyum.com.tr adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızda bulabilirsiniz.